„Az igazi Fény követése” – Szentbeszéd Advent 1. vasárnapján

Kedves Testvérek! Elmélkedésünket kezdjük egy történettel! Egy magyar nagyvárosban élő, háromgyermekes család Advent elején úgy dönt, hogy elmennek a közeli bevásárlóközpontba, hogy a szülők karácsonyi ajándékot vásárolhassanak, a gyerekek ajándékot választhassanak maguknak. Ahogy a pláza felé autóznak, már szembesülnek az utcák, középületek ünnepi kivilágításával, a bevásárlóközpontban pedig valóságos fényár fogadja őket, minden üzlet kidíszítve, égősorokkal felékesítve várja a vásárlókat. Valamire utal ez a nagy fényesség, nem hétköznapi, ünnepi megjelenése van az egész üzletháznak. A pláza persze tele van emberekkel, vannak, akik már meg is találták az ajándékaikat, mások csak nézelődnek, hömpölyög az embertömeg a galériákon. Történetünk családja is nézelődni kezd, figyelik a kirakatokat, egészen leköti a figyelmüket a csillogás, a sok kiállított áru. Így történhetett, hogy egyszer csak azt veszik észre, hogy legkisebb gyermekük, Eszter eltűnt mellőlük. Van ám riadalom, kétségbeesés! Hová tűnhetett a gyermek? Csak nem elcsalta valaki gonosz ember? Elsodródott a tömeggel? Hogy fogják ebben az emberáradatban megtalálni? Kiabálni kezdjenek? Hívják rögtön a rendőrséget? Szerencsére az édesapa hamar megnyugtat mindenkit, és keresni kezdik a gyermeket. Pár méterrel arrébb meg is találják Esztert, arcát egy kirakat üvegére tapasztva. Megörülnek, megkönnyebbülnek, kérdik is a szülők, hogy miért hagyta ott őket. Erre a gyermek: „Én nem hagytalak ott titeket, csak megálltam itt, mert megláttam ezt az adventi koszorút. Éppen ilyen van a mi templomunkban is, annak is az első gyertyáját gyújtották meg.”

Testvérek, a történetbeli gyermeket nem érdekelte a vásárlásra csábító kirakodás, a boltok fényözöne! Ez a gyermek a nagy csillogás közepette is észrevette az adventi koszorú egyetlen lángját. Nagyon tudott odafigyelni, észrevette az igazi fényt.

Mit tanulhatunk ebből a történtből adventi készületünkben? Testvérek, minket is elönt a fényözön! Falvakban, városokban igyekeznek mindent kivilágítani különböző Karácsonyra utaló szimbólumokkal, hogy elvonják a figyelmünket a valóságról, hogy arra ösztönözzenek minket, hogy menjünk vásárolni, mert jön a Karácsony, a szeretet ünnepe. Közben meg, az utca embere javarészt azt sem tudja, milyen ünnepre készülünk.

Testvérek, ebben a fényözönben nekünk is meg kell tudni állni, és nem csak a külső, hanem a lelki dolgokra is odafigyelni. Hogy megtörtént az első adventi gyertyának a meggyújtása, és készülünk Karácsonyra, Megváltónk születésének megünneplésére. Ahogy a kis Eszter meg tudta látni a sok fény között az egy gyertyalángot, és eszébe tudott jutni, hogy ott van az a koszorú az ő templomukban is.

A mai napon tehát megkezdődik a Karácsonyra való előkészület, és megtörténik az első adventi gyertyának a meggyújtása. Ezt a kis fényt, ezt a gyertyalángot tudom-e úgy nézni, hogy ez Valakire akar utalni, Valakire akarja az én figyelmemet irányítani? Ez a Valaki az én Megváltóm, aki azt akarja, hogy nekem üdvösségem legyen. Aki azért jött, hogy elvezessen engem az üdvösségre. Kérdezhetnénk, hogy de hát ez a négy hét elég lesz-e a Karácsonyra való felkészülésre. Igen, elég lesz! Mert tudnunk kell, hogy a minket most körülvevő fényözön egyszer kialszik. Karácsony után lekapcsolják a díszkivilágítást, legkésőbb januárban összeszedik a díszeket. De az a kis fény, ami itt ég a koszorún, Valakit fog jelenteni akkor is. Az igazi fényt, hogy „nézd, elérkezett Jézus születésének az ünnepe! Örülsz annak, hogy ő megszületett erre a Földre, és te ünnepelheted az ő születésnapját?” Mert ezt a kis világot, ezt a kis fényt nem lehet leoltani, mert ez mindig ott fog világítani a te életedben. Ő az igazi világosság, ő az egyetlen, aki elhozza az életünkbe a hit fényét, a remény világosságát, és a szeretet ragyogását. Vegyük észre napról napra a még hozzánk közeledő Jézus Krisztust, és engedjük, hogy bevilágítsa a mi lelki életünket! Hogy átjárja az Ő fénye az én belső lelki életemet, és átjárja az én családi életemet. Hogy amikor a gyermekeimet készítem Karácsonyra, tudjam azt mondani, hogy ne csak azt várjátok, hogy mit kaptok Karácsony Szenteste, hanem azt, hogy az igazi ajándék az, hogy a Mennyei Atya megajándékozott minket az Ő egyszülött Fiával. Annyira szeretett minket, ezt a szeretetét megosztotta velünk, és azt akarja, hogy amikor földi életünk lezárul, eljuthassunk hozzá az Isten országába. De ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, nekünk ragaszkodnunk kell Jézushoz, és szeretnünk és követnünk kell őt, mert ő az út, ami elvezet minket a mennyei hazába.

Kedves Testvérek, várjuk a világ világosságát, vagyis Jézus érkezését! Egyedül ő képes arra, hogy az éjszaka homályát és sötétségét Karácsony ünnepén, születésének a napján legyőzze. Amen.

Hirdetések 2019. XII. 02-08.

A szentmisék rendje
Szerdán 7:30-kor,
Pénteken 16:00-kor,
Vasárnap 10:30-kor kezdődik a szentmise.

A Szent László Imaszövetség tagjai e hónapban a következő rózsafüzér titkot imádkozzák: “akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál”!

A pásztorjátékban szereplő gyerekeket péntekenként 16:30-ra várják a plébániára.

Templomunkban december 16-17-én, 17:00-kor kezdődő szentmiséken tartunk adventi lelkigyakorlatot. A szentmisék előtt és alatt lehetőség lesz szentgyónás végzésére. A szentbeszédeket Tóth László atya, a debreceni Megtestesülés templom plébánosa mondja majd.

Lelki olvasmány Krisztus Király hetében

Az egyházi év végéhez közeledve mind többször hallhattunk a szentmisén az utolsó ítéletről szóló igeszakaszokat. Krisztus Király ünnepén az Úr második eljövetelről elmélkedtünk, az Advent beköszönttével pedig szintén az Isten közénk érkezésére készülünk. Ezen többes apropóból ajánljuk olvasásra Newman bíboros alábbi sorait.

„[…] Ha Krisztus jöveteléért imádkozunk, az Egyház szavaival azért imádkozunk, hogy „tegye teljessé kiválasztottai számát, és siettesse országa eljövetelét”… Jövetele előtt el kell múlnia egy bizonyos időnek. Egybe kell gyűjteni az összes szenteket, és mindegyik szentnek tökéletessé kell válnia. […] Csak azért imádkozunk, hogy mindezt rövid időre tömörítse össze… Eljöveteléért imádkozva tehát azért is imádkozunk, hogy előkészültek legyünk rá, hogy minden dolog egybefusson és találkozzék Benne, hogy vonzzon bennünket, miközben közeledik hozzánk, és tegyen annál szentebbé, mennél jobban közeledik. Azért imádkozunk, hogy ne féljünk attól, amitől jelenleg jogosan félünk, hogy „amikor meg fog jelenni, bizalommal legyünk, és meg ne szégyeníttessünk általa az Ő eljövetelekor” (1 Jn 2,28). […]

De újból csak azt mondod: miként kérhetem, hogy meglássam Krisztust, amikor oly tisztátalan vagyok? Jól mondod: tisztátalan vagy. De mikor szándékozol mássá lenni? Reméled, hogy az életben valaha tiszta leszel? Igen, bizonyos értelemben, a Szentlélek benned való jelenléte által. De a jelenlétben, bízunk benne, részesülsz már most. Azonban ha „tisztaságon” a természet fertőzésétől való mentességet érted, aminek legkisebb cseppje elegendő minden munkád bemocskolására; soha nem leszel tiszta, amíg a bűn zsoldját meg nem fizetted, s Ádámtól örökölt tested el nem hagytad. […] Nem merészelsz imádkozni megjelenéséért most; – fogsz imádkozni érte, ha Matuzsálem éveit eléred? Nem hiszem… A leghosszabb élet végén is még mindig csak kezdő leszel. Amit Krisztus kér tőled, nem büntetlenség, hanem iparkodás. Ha tízszer tovább élsz mostani korodnál, tízszer több szolgálat kívántatik tőled. Ha Krisztus ma jönne el, a mai napig ítéltetnél meg. Ha holnap jönne el, a holnapig történtekért ítéltetnél meg. Ha egy évi halasztást kapnál, egy évvel többről kellene számadást adnod. Nem tudsz kitérni végzeted elől, nem tudsz túladni természeti adományaidon. Számot kell adnod az esélyeidről, bármilyenek voltak is, nem jobban, sem kevésbé. […]

Kérdezed, miként teheted lelkedet olyanná, hogy megállhass Urad és Istened előtt… Ha imádkozol, a színe elé járulsz. Gondolkodj el rajta, milyen érzések fognak el… Így szólhatsz: nem vagyok önmagamban véve egyéb, mint bűnös, tisztátalan ajkú és földhöz tapadt szívű ember. Nem vagyok méltó színe elé járulni. Nem vagyok méltó a legcsekélyebb könyörületére. Tudom, hogy Ő szent, mégis eléje járulok, elébe állok tiszta, átható szemének, mely keresztül lát, egészen átlát rajtam, és a gonosz minden nyomát s minden gerjedelmét észreveszi bennem. Miért teszek így? Mindenekelőtt azért, mert ésszerű. Kihez menjek máshoz? Mi jobbat tehetnék? Ki más segíthet rajtam az egész világon? Ki gondoskodna rólam, ki könyörülne rajtam, ki gondolna rám jóságosan, ha Ő nem? Tudom: nagyon tiszták a szemei ahhoz, hogy bűnösségre tekintsenek, de tudom azt is, hogy mindenekfelett könyörületes, és oly őszintén kívánja üdvösségemet, hogy meghalt értem. Ezért, bár nagyon szorongok, inkább akarok az Ő kezébe, mint teremtmény kezébe esni… Valami ösztönzést érzek magamban, ami űz, hogy útnak induljak és Atyámhoz menjek, hőn szeretett Fia nevét kiáltsam és miután nevén szólítottam, tartózkodás nélkül kezébe adjam magam s így szóljak: „Ha felrovod a vétkeket, ki áll meg előtted, Uram? Ám nálad bocsánatot nyer a vétek, hogy áhítattal szolgáljanak téged” (Zsolt 129,3-4).”

John Henry Newman: Visszarettenésünk Krisztus eljövetelétől. In: Newman-breviárium. Szent István Társulat. Budapest. 2002. p. 319-321.

Hirdetések XI. 25. – XII. 1.

A szentmisék rendje:
Szerdán 7:30-kor,
Pénteken 16:00-kor,
Vasárnap 10:30-kor kezdődik a szentmise.

Vasárnap, Advent 1. vasárnapján a szentmise után szentségimádást tartunk, melyen való részvétellel a Szent László Imaszövetség tagjai is eleget tehetnek vállalásuknak.

Szombaton 10 órától adventi koszorú készítő foglalkozást tart Molnár Aranka hittanárnő gyerekeknek a plébánián.

A pásztorjátékban szereplő gyerekeket péntekenként 16:30-ra várják a plébániára.

Jeles nap

Születésnapja alkalmából köszöntöttük Hasulyó János plébános atyát a Krisztus Király vasárnapján. 
A szentmise végén Szenes József atya Isten áldását és kegyelmét kérte számára, hogy a lelkek üdvösségét ezután is hűségesen szolgálhassa, valamint hogy mindig érezhesse azt a szeretetet, amit Mécs László így fogalmazott meg:

“Csak annyit tudtam, Valaki szeret.
Valaki nagyobb minden boldogságnál,
Minden csendnél és minden szerelemnél”.

Ezúton is kívánunk Plébános atyának nagyon boldog születésnapot, és köszönjük az egyházközségért végzett áldozatos munkáját!

Megalakul a Szent László Imaszövetség

„Az aratni való sok, a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát…” (Lk 10,2)

Országszerte tapasztalni, hogy egyre kevesebb pap teljesít szolgálatot, akik így egyenként egyre több egyházközségben kénytelenek helytállni. A probléma oka az, hogy évről évre kevesebben jelentkeznek a szemináriumokba, az idős atyák pedig, akik most vállukon viszik a szolgálatot, egyszer mind „befejezik tanulmányaikat”…
Erre az égető szükségre reflektálva alakítja meg Palánki Ferenc püspök atya Advent I. vasárnapjával a Szent László Imaszövetséget, melynek feladata, hogy az egyházmegye papjaiért, s az egyházmegyéből származó új papi és szerzetesi hivatásokért imádkozzék. A szövetség tagjai vállalják, hogy naponta elimádkoznak egy meghatározott rózsafüzér tizedet, valamint a hónap első – főszabály szerint – csütörtökén szentségimádáson vesznek részt.
Az imaszövetséghez egyházközségünkből már eddig is többen jelentkeztek, a felvétel azonban folyamatos, továbbra is várják a hívek csatlakozását. Azoknak, akik a jelentkezési lapot a plébánosukon keresztül eljuttatják a püspökségre, az egyházmegye egy rózsafüzért ajándékoz, tagságuk jelképéül.
Csatlakozzunk hát minél többen az imádkozókhoz, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy a következő évtizedekben is legyenek még papok, akik a szentségek révén Istenhez vezetnek minket!

Bővebben: http://www.dnyem.hu/index.…/…/2614-szent-laszlo-imaszovetseg

Szent István király ünnepe 2019

Idén templomunkban rendezik meg a városi ünnepséget, melyre szeretettel várunk mindenkit. 2019. augusztus 20. 16:00 órás kezdettel.

Program:

– Történelmi zászlók bevonulása: – Kezdőének: Szent királyunk neve napját…
– Himnusz
– Vers
– Ünnepi beszéd: Kiss Attila Polgármester Úr
– Ünnepi műsor: Dánielfy Zsolt és Papp István Színművészek
– Hasulyó János plébános atya köszöntő szavai
– Református ének 379. Emlékezzél Úristen híveidről…(1-3 vrszk.)
– Imádság: Somogyi László lelkipásztor
– Szentírás: Példabeszédek könyve 4,10-15, 18-27. Bodogán László Görögkatolikus parókus
– Ének: Ho.: 294. Ah, hol vagy magyarok …
– Szentírás: Szent Pál Efezusi levél 4, 17-24. Loment Péter Református lelkész
– Ének: Ho 259.: Jöjj, Szentlélek…
– Evangélium: Máté : 7, 24-29. Horváth Zsolt Baptista lelkész
– Homília (Horváth Zsolt Baptista lelkész )
– Lelkészek: ima
– Történelmi egyházak: új kenyér áldás kérése és szentelése
– Miatyánk….
– Lelkészek áldást kérnek, áldást adnak
– Befejező ének: Ho.284. Boldogasszony Anyánk
– Szózat
– Történelmi zászlók kivonulása

A hét arca, Kocsis Gábor

Hajdúböszörmény város hetilapjában, a Szabadhajdúban (XXVI. ÉVF. 3. szám) a hét arca Kocsis Gábor plébános. Bertalan Erzsébet készítette a következő interjút.
Kocsis Gábor - Szabadhajdú

“A templom ékessége, a hívek jelenléte”

Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mondta a címben szereplő mondatot azon a szent misén, amelyet május 9-én tartottak az Újvárosi utcai megújított római katolikus templomban.

 

10914950_808648569205483_437330638817501507_o

A 13,6 millió forintos beruházás eredményeként teljesen megújult a templombelső, korszerű világítási hálózatot alakítottak ki a szakemberek, a fűtési rendszert is bővítették. Ennek köszönhetően egy teljesen megszépült épületet vehettek birtokba a kis, de annál lelkesebb közösség tagjai.

Elsőként Papp István, az egyházközség világi elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Üregi Éva az Apostolok cselekedeteiből olvasott fel, rajta kívül Radácsi István és Fehér Zsigmond idézett a Bibliából. Kocsis Gábor plébános Szent János I. leveléből idézte a Szent Leckét. Szenes József nyugalmazott plébános pedig Szent János könyvéből hirdette az evangéliumot.

10700404_808648732538800_4207918513824997889_o

Bosák Nándor püspök miséjében a teremtés sajátos rítusáról, időbeli rendjéről szólt. „Fontos tudatosítani magunkban, hogy Istenhez tartozunk”- hirdette a püspök atya. A feltámadás, az újjáteremtés nagy műve. Ezen ment most keresztül a templom is, hiszen a rekonstrukció által megújult.

Az ünnepi alkalmon Kiss Attila polgármester köszöntőjében hangsúlyozta: az önkormányzat, ha szerény mértékben is, de szívesen segít, ha tud. Az együttműködés, a segítés szándékát most is megerősítette. „Külön örömmel tölti el, hogy a megye egyik legrégebbi középülete, minden böszörményinek büszkesége lehet külsejét és belsejét tekintve” – zárta szavait a polgármester.

905516_808648535872153_5650333812717696162_o

Kocsis Gábor a mise végén köszönetet mondott a kivitelezőnek, az áldozatkész híveknek, akiknek testvéri összefogásából megvalósulhatott a felújítás.

(Gargya Imre)

A fényképeket köszönjük Horváth Tamásnak!

További fotók…